Apol·lodor, Epítome I,4: Teseu mata Damastes

Text Apol·lodor: Perseu i la gorgona Medusa

Text penjat a slideshare, de Clara Álvarez;  afegeixo el text original i traducció literal:

Text: “Perseu i la gorgona Medusa”, Apol·lodor, Biblioteca, II, 4, 2 (Perseus)

ἦσαν δὲ αὗται Σθενὼ Εὐρυάλη Μέδουσα. μόνη δὲ ἦν θνητὴ Μέδουσα: διὰ τοῦτο ἐπὶ τὴν ταύτης κεφαλὴν Περσεὺς ἐπέμφθη. εἶχον δὲ αἱ Γοργόνες κεφαλὰς μὲν περιεσπειραμένας φολίσι δρακόντων, ὀδόντας δὲ μεγάλους ὡς συῶν, καὶ χεῖρας χαλκᾶς, καὶ πτέρυγας χρυσᾶς, δι᾽ ὧν ἐπέτοντο. τοὺς δὲ ἰδόντας λίθους ἐποίουν. ἐπιστὰς οὖν αὐταῖς Περσεὺς κοιμωμέναις, κατευθυνούσης τὴν χεῖρα Ἀθηνᾶς, ἀπεστραμμένος καὶ βλέπων εἰς ἀσπίδα χαλκῆν, δι᾽ ἧς τὴν εἰκόνα τῆς Γοργόνος ἔβλεπεν, ἐκαρατόμησεν αὐτήν.

Traducción literal en castellano:

Ellas (las Gorgonas) eran Esteno, Euríale (y) Medusa. Solo μόνη Medusa era mortal: por eso Perseo fue enviado ἐπέμφθη a por su ταύτης (de ella)   cabeza.   Tenían εἶχον las Gorgonas cabezas recubiertas περιεσπειραμένας (< περισπειράω) con escamas de dragones (serpientes), dientes grandes como ὡς de jabalíes, (y) manos broncíneas y alas áureas (de oro), por (medio de) las cuales δι᾽ ὧν volaban ἐπέτοντο.   A los que (las) miraban τοὺς δὲ ἰδόντας (los) hacían  ἐποίουν piedras (convertían en piedras). Entonces οὖν,  Perseo, colocándose (plantándose) ἐπιστὰς sobre ellas durmiendo / mientras dormían / que estaban durmiendo κοιμωμέναις, dirigiendo Atenea κατευθυνούσης Ἀθηνᾶς su (la) mano, girándose ἀπεστραμμένος (ἀποστρέφω) y mirando βλέπων hacia el escudo broncíneo, a través del cual δι᾽ ἧς miraba ἔβλεπεν la imagen de la Gorgona, la decapitó  ἐκαρατόμησεν.

Traducció en anglès (Perseus): They were Stheno, Euryale, and Medusa. Now Medusa alone was mortal; for that reason Perseus was sent to fetch her head. But the Gorgons had heads twined about with the scales of dragons, and great tusks like swine’s, and brazen hands, and golden wings, by which they flew; and they turned to stone such as beheld them. So Perseus stood over them as they slept, and while Athena guided his hand and he looked with averted gaze on a brazen shield, in which he beheld the image of the Gorgon,5 he beheaded her.

Textos anteriors:

Aquesta entrada forma part de:

Text Apol·lodor – Dànae i el seu fill Perseu –

Un altre text penjat a slideshare, de Clara Álvarez, i afegeixo el text original i traducció literal.

Text: Dànae i el seu fill Perseu”, Apol·lodor, Biblioteca, II, 4, 1 (Perseus)

Ἀκρισίῳ δὲ περὶ παίδων γενέσεως ἀρρένων χρηστηριαζομένῳ θεὸς ἔφη γενέσθαι παῖδα ἐκ τῆς θυγατρός, ὃς αὐτὸν ἀποκτενεῖ. δείσας δὲ Ἀκρίσιος τοῦτο, ὑπὸ γῆν θάλαμον κατασκευάσας χάλκεον τὴν Δανάην ἐφρούρει. ταύτην μέν, ὡς ἔνιοι λέγουσιν, ἔφθειρε Προῖτος, ὅθεν αὐτοῖς καὶ στάσις ἐκινήθη: ὡς δὲ ἔνιοί φασι, Ζεὺς μεταμορφωθεὶς εἰς χρυσὸν καὶ διὰ τῆς ὀροφῆς εἰς τοὺς Δανάης εἰσρυεὶς κόλπους συνῆλθεν. αἰσθόμενος δὲ Ἀκρίσιος ὕστερον ἐξ αὐτῆς γεγεννημένον Περσέα, μὴ πιστεύσας ὑπὸ Διὸς ἐφθάρθαι, τὴν θυγατέρα μετὰ τοῦ παιδὸς εἰς λάρνακα βαλὼν ἔρριψεν εἰς θάλασσαν. προσενεχθείσης δὲ τῆς λάρνακος Σερίφῳ Δίκτυς ἄρας ἀνέτρεφε τοῦτον.

Presentació a slideshare: (simplifica el text original)

Traducción literal en castellano:

A Acrisio, consultando / al consultar / cuando consultaba / , que consultaba_al_oráculo, – χρηστηριαζομένῳ–  sobre el nacimiento de hijos varones, el dios (le) dijo que un hijo nacería  παῖδα γενέσθαι de su hija, el cual lo mataría ἀποκτενεῖ (literal: matará).  Acrisio, temiendo δείσας esto, construyendo κατασκευάσας una cámara broncínea bajo tierra, encerraba_bajo_vigilancia ἐφρούρει a Dánae; a ésta, según algunos dicen, la sedujo  ἔφθειρε Preto, por lo que surgió la rivalidad entre ellos (más literal: de donde precisamente la disputa fue promovida ἐκινήθη entre ellos); en cambio μένδὲ ….según algunos dicen, Zeus, transformado μεταμορφωθεὶς en oro y derramándose εἰσρυεὶς (<*εισ-ρυε-ε-ντ-ς ) a través del techo, se concentró συνῆλθεν en el regazo de Dánae.  Acrisio, al enterarse del nacimiento de Perseo (literal: enterado αἰσθόμενος posteriormente de Perseo, engendrado γεγεννημένον)  de ella,  no creyendo  πιστεύσας que había sido seducida (literal: (ella) haber sido seducida)  ἐφθάρθαι por Zeus, metiendo  βαλὼν a su hija junto con el niño en una caja (los) arrojó ἔρριψεν al mar. Arrastrada la caja  προσενεχθείσης δὲ τῆς λάρνακος hasta  Sérifos, Dictis recogiéndo(al niño) ἄρας (part sg aor act masc  de αἴρω)  lo criaba ἀνέτρεφε.

Traducció en anglès: (Perseus): When Acrisius inquired of the oracle how he should get male children, the god said that his daughter would give birth to a son who would kill him.1 Fearing that, Acrisius built a brazen chamberunder ground and there guarded Danae.2 However, she was seduced, as some say, by Proetus, whence arose the quarrel between them;3 but some say that Zeus had intercourse with her in the shape of a stream of gold which poured through the roof into Danae’s lap. When Acrisius afterwards learned that she had got a child Perseus, he would not believe that she had been seduced by Zeus, and putting his daughter with the child in a chest, he cast it into the sea. The chest was washed ashore on Seriphus, and Dictys took up the boy and reared him.

Textos anteriors:

Aquesta entrada forma part de:

Text Apol·lodor -Els ciclops ajuden Zeus-

Seguint amb els textos penjats a Slideshare,  de Clara Álvarez, afegeixo aquesta presentació amb el text original i una traducció literal.

Text: “Els ciclops ajuden  Zeus”, Apol·lodor, Biblioteca, I, 2, 1 (Perseus)

[6] καὶ Κύκλωπες τότε Διὶ μὲν διδόασι βροντὴν καὶ ἀστραπὴν καὶ κεραυνόν, Πλούτωνι δὲ κυνέην, Ποσειδῶνι δὲ τρίαιναν: οἱ δὲ τούτοις ὁπλισθέντες κρατοῦσι Τιτάνων, καὶ καθείρξαντες αὐτοὺς ἐν τῷ Ταρτάρῳ τοὺς ἑκατόγχειρας κατέστησαν φύλακας. αὐτοὶ δὲ διακληροῦνται περὶ τῆς ἀρχῆς, καὶ λαγχάνει Ζεὺς μὲν τὴν ἐν οὐρανῷ δυναστείαν, Ποσειδῶν δὲ τὴν ἐν θαλάσσῃ, Πλούτων δὲ τὴν ἐν Ἅιδου.

Presentació a slideshare:

Traducción literal en castellano: Y los cíclopes entonces dan, por una parte, a Zeus el trueno y el rayo, por otra, a Plutón el yelmo de la invisibilidad, y por otra, a Poseidón el tridente: ellos, armados con esto / estas cosas (armas), vencen a los titanes, y encerrándolos en el Tártaro, colocaron a los hecatónquiros como guardianes. Aquéllos hacen un sorteo sobre el poder, y Zeus obtiene el dominio en el cielo, Poseidón el (dominio) en el mar, y Plutón el (dominio) en el Hades

Traducció en anglès: (Perseus): “And the Cyclopes then gave Zeus thunder and lightning and a thunderbolt, and on Pluto they bestowed a helmet and on Poseidon a trident. Armed with these weapons the gods overcame the Titans, shut them up in Tartarus, and appointed the Hundred-handers their guards; but they themselves cast lots for the sovereignty, and to Zeus was allotted the dominion of the sky, to Poseidon the dominion of the sea, and to Pluto the dominion in Hades.”

Textos anteriors:

Aquesta entrada forma part de:

   Textos grecs: anàlisi morfològic i sintàctic. Apol·lodor, Biblioteca I, 1, 6-7

   Al blog “Cianeas” de Clara Álvarez  trobem una sèrie de presentacions que poden ser interessants per repassar i comprovar la morfologia i sintaxi de diversos textos grecs. A Chiron Slideshare les tenim agrupades, però de moment penjaré aquí un exemple.

   Potser la millor manera perquè l’alumne -penso especialment en els de 2n de batx.- pugui fer un repàs autònom és que tingui davant:

   • text original (que a vegades ha estat simplificat o reduït a la presentació)
   • anàlisi morfològic i sintàctic de la presentació
   • traducció per anar confirmant el text (intentaré donar una traducció molt literal i una traducció per a comparar)

   Text “El naixement de Zeus”, Apol·lodor, Biblioteca 1,1,6-7 (Perseus)

   [6] ὀργισθεῖσα δὲ ἐπὶ τούτοις Ῥέα παραγίνεται μὲν εἰς Κρήτην, ὁπηνίκα τὸν Δία ἐγκυμονοῦσα ἐτύγχανε, γεννᾷ δὲ ἐν ἄντρῳ τῆς Δίκτης Δία. καὶ τοῦτον μὲν δίδωσι τρέφεσθαι Κούρησί τε καὶ ταῖς Μελισσέως παισὶ νύμφαις, Ἀδραστείᾳ τε καὶ Ἴδῃ.

   [7] αὗται μὲν οὖν τὸν παῖδα ἔτρεφον τῷ τῆς Ἀμαλθείας γάλακτι, οἱ δὲ Κούρητες ἔνοπλοι ἐν τῷ ἄντρῳ τὸ βρέφος φυλάσσοντες τοῖς δόρασι τὰς ἀσπίδας συνέκρουον, ἵνα μὴ τῆς τοῦ παιδὸς φωνῆς Κρόνος ἀκούσῃ. Ῥέα δὲ λίθον σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνῳ καταπιεῖν ὡς τὸν γεγεννημένον παῖδα.

   Traducción literal en castellano: [6] Irritada ὀργισθεῖσα por esto (estas cosas) ἐπὶ τούτοις, Rea se retira παραγίνεται a Creta, cuando se hallaba ἐτύγχανε embarazada ἐγκυμονοῦσα de Zeus, y engendra γεννᾷ en la cueva de Dicte a Zeus. Y lo entrega δίδωσι para criar(lo) τρέφεσθαι a los Curetes y a las ninfas hijas de Meliseo, Adrastea e Ida. [7] Así pues,  éstas αὗται alimentaban ἔτρεφον el niño con la leche de Amaltea, y los Curetes, armados, vigilando φυλάσσοντες en la cueva el recién nacido τὸ βρέφος golpeaban συνέκρουον los escudos con las lanzas, para que ἵνα Cronos no μὴ oyese ἀκούσῃ la voz del niño. Rea, envolviendo en pañales σπαργανώσασα una piedra (la) dio δέδωκε a Cronos para devorar(la) καταπιεῖν, como (si fuese) el niño engendrado γεγεννημένον.

   Traducció (en anglès, de Perseus)[6] Enraged at this, Rhea repaired to Crete, when she was big with Zeus, and brought him forth in a cave of Dicte.1 She gave him to the Curetes and to the nymphs Adrastia and Ida, daughters of Melisseus, to nurse. [7] So these nymphs fed the child on the milk of Amalthea;1 and the Curetes in arms guarded the babe in the cave, clashing their spears on their shields in order that Cronus might not hear the child’s voice.2 But Rhea wrapped a stone in swaddling clothes and gave it to Cronus to swallow, as if it were the newborn child.3

   Aquesta entrada forma part de:

   Apol·lodor

   Al llarg del curs traduïrem alguns textos de l’anomenada Biblioteca d’Apol·lodor, millor dit Pseudo-Apol·lodor.

   Pseudo-Apol·lodor és el nom que es dóna actualment a l’autor del compendi mitològic grec titulat Biblioteca (Βιβλιοθήκη). Es considera que el text que se li atribueix fou escrit al segle I o II dC. La Biblioteca és una mena de resum de la mitologia grega i constitueix una de les fonts més completes i més útils sobre el tema. Anteriorment es creia que l’autor era Apol·lodor d’Atenes, del segle II aC. No sabem res de la vida de Pseudo-Apol·lodor, ni si va escriure altres obres.  (Viquipèdia)

   Més informació a Bibliotheca, Pseudo-Apollodorus. (Wikipedia, en anglès)

   Textos de la Biblioteca d’Apol·lodor en grec, i textos amb traducció o anotacions

   Poden ser molt útils les següents presentacions de textos d’Apol·lodor amb anàlisi morfològic i sintàctic. (Clara Álvarez Clavijo)

   Estudis filològics sobre Apol·lodor