Text Apol·lodor: Perseu i la gorgona Medusa

Text penjat a slideshare, de Clara Álvarez;  afegeixo el text original i traducció literal:

Text: “Perseu i la gorgona Medusa”, Apol·lodor, Biblioteca, II, 4, 2 (Perseus)

ἦσαν δὲ αὗται Σθενὼ Εὐρυάλη Μέδουσα. μόνη δὲ ἦν θνητὴ Μέδουσα: διὰ τοῦτο ἐπὶ τὴν ταύτης κεφαλὴν Περσεὺς ἐπέμφθη. εἶχον δὲ αἱ Γοργόνες κεφαλὰς μὲν περιεσπειραμένας φολίσι δρακόντων, ὀδόντας δὲ μεγάλους ὡς συῶν, καὶ χεῖρας χαλκᾶς, καὶ πτέρυγας χρυσᾶς, δι᾽ ὧν ἐπέτοντο. τοὺς δὲ ἰδόντας λίθους ἐποίουν. ἐπιστὰς οὖν αὐταῖς Περσεὺς κοιμωμέναις, κατευθυνούσης τὴν χεῖρα Ἀθηνᾶς, ἀπεστραμμένος καὶ βλέπων εἰς ἀσπίδα χαλκῆν, δι᾽ ἧς τὴν εἰκόνα τῆς Γοργόνος ἔβλεπεν, ἐκαρατόμησεν αὐτήν.

Traducción literal en castellano:

Ellas (las Gorgonas) eran Esteno, Euríale (y) Medusa. Solo μόνη Medusa era mortal: por eso Perseo fue enviado ἐπέμφθη a por su ταύτης (de ella)   cabeza.   Tenían εἶχον las Gorgonas cabezas recubiertas περιεσπειραμένας (< περισπειράω) con escamas de dragones (serpientes), dientes grandes como ὡς de jabalíes, (y) manos broncíneas y alas áureas (de oro), por (medio de) las cuales δι᾽ ὧν volaban ἐπέτοντο.   A los que (las) miraban τοὺς δὲ ἰδόντας (los) hacían  ἐποίουν piedras (convertían en piedras). Entonces οὖν,  Perseo, colocándose (plantándose) ἐπιστὰς sobre ellas durmiendo / mientras dormían / que estaban durmiendo κοιμωμέναις, dirigiendo Atenea κατευθυνούσης Ἀθηνᾶς su (la) mano, girándose ἀπεστραμμένος (ἀποστρέφω) y mirando βλέπων hacia el escudo broncíneo, a través del cual δι᾽ ἧς miraba ἔβλεπεν la imagen de la Gorgona, la decapitó  ἐκαρατόμησεν.

Traducció en anglès (Perseus): They were Stheno, Euryale, and Medusa. Now Medusa alone was mortal; for that reason Perseus was sent to fetch her head. But the Gorgons had heads twined about with the scales of dragons, and great tusks like swine’s, and brazen hands, and golden wings, by which they flew; and they turned to stone such as beheld them. So Perseus stood over them as they slept, and while Athena guided his hand and he looked with averted gaze on a brazen shield, in which he beheld the image of the Gorgon,5 he beheaded her.

Textos anteriors:

Aquesta entrada forma part de:

Text Apol·lodor – Dànae i el seu fill Perseu –

Un altre text penjat a slideshare, de Clara Álvarez, i afegeixo el text original i traducció literal.

Text: Dànae i el seu fill Perseu”, Apol·lodor, Biblioteca, II, 4, 1 (Perseus)

Ἀκρισίῳ δὲ περὶ παίδων γενέσεως ἀρρένων χρηστηριαζομένῳ θεὸς ἔφη γενέσθαι παῖδα ἐκ τῆς θυγατρός, ὃς αὐτὸν ἀποκτενεῖ. δείσας δὲ Ἀκρίσιος τοῦτο, ὑπὸ γῆν θάλαμον κατασκευάσας χάλκεον τὴν Δανάην ἐφρούρει. ταύτην μέν, ὡς ἔνιοι λέγουσιν, ἔφθειρε Προῖτος, ὅθεν αὐτοῖς καὶ στάσις ἐκινήθη: ὡς δὲ ἔνιοί φασι, Ζεὺς μεταμορφωθεὶς εἰς χρυσὸν καὶ διὰ τῆς ὀροφῆς εἰς τοὺς Δανάης εἰσρυεὶς κόλπους συνῆλθεν. αἰσθόμενος δὲ Ἀκρίσιος ὕστερον ἐξ αὐτῆς γεγεννημένον Περσέα, μὴ πιστεύσας ὑπὸ Διὸς ἐφθάρθαι, τὴν θυγατέρα μετὰ τοῦ παιδὸς εἰς λάρνακα βαλὼν ἔρριψεν εἰς θάλασσαν. προσενεχθείσης δὲ τῆς λάρνακος Σερίφῳ Δίκτυς ἄρας ἀνέτρεφε τοῦτον.

Presentació a slideshare: (simplifica el text original)

Traducción literal en castellano:

A Acrisio, consultando / al consultar / cuando consultaba / , que consultaba_al_oráculo, – χρηστηριαζομένῳ–  sobre el nacimiento de hijos varones, el dios (le) dijo que un hijo nacería  παῖδα γενέσθαι de su hija, el cual lo mataría ἀποκτενεῖ (literal: matará).  Acrisio, temiendo δείσας esto, construyendo κατασκευάσας una cámara broncínea bajo tierra, encerraba_bajo_vigilancia ἐφρούρει a Dánae; a ésta, según algunos dicen, la sedujo  ἔφθειρε Preto, por lo que surgió la rivalidad entre ellos (más literal: de donde precisamente la disputa fue promovida ἐκινήθη entre ellos); en cambio μένδὲ ….según algunos dicen, Zeus, transformado μεταμορφωθεὶς en oro y derramándose εἰσρυεὶς (<*εισ-ρυε-ε-ντ-ς ) a través del techo, se concentró συνῆλθεν en el regazo de Dánae.  Acrisio, al enterarse del nacimiento de Perseo (literal: enterado αἰσθόμενος posteriormente de Perseo, engendrado γεγεννημένον)  de ella,  no creyendo  πιστεύσας que había sido seducida (literal: (ella) haber sido seducida)  ἐφθάρθαι por Zeus, metiendo  βαλὼν a su hija junto con el niño en una caja (los) arrojó ἔρριψεν al mar. Arrastrada la caja  προσενεχθείσης δὲ τῆς λάρνακος hasta  Sérifos, Dictis recogiéndo(al niño) ἄρας (part sg aor act masc  de αἴρω)  lo criaba ἀνέτρεφε.

Traducció en anglès: (Perseus): When Acrisius inquired of the oracle how he should get male children, the god said that his daughter would give birth to a son who would kill him.1 Fearing that, Acrisius built a brazen chamberunder ground and there guarded Danae.2 However, she was seduced, as some say, by Proetus, whence arose the quarrel between them;3 but some say that Zeus had intercourse with her in the shape of a stream of gold which poured through the roof into Danae’s lap. When Acrisius afterwards learned that she had got a child Perseus, he would not believe that she had been seduced by Zeus, and putting his daughter with the child in a chest, he cast it into the sea. The chest was washed ashore on Seriphus, and Dictys took up the boy and reared him.

Textos anteriors:

Aquesta entrada forma part de:

Actualització “Perseu i Medusa. Andròmeda”

A l’entrada “Perseu i Medusa. Andròmeda”,  trobareu una actualització del tema.

Perseu i la Gorgona

Perseu i la Medusa. Andròmeda

Continguts del tema:

  • Dànae i Zeus. Acrisi
  • Perseu i la Medusa. Regals dels déus
  • Les Graies. La Medusa
  • Andròmeda
  • Mort de Polidectes i Acrisi

Trobaràs la teoria en aquest dossier

Altres recursos didàctis o d’ampliació

  • Perseu (Labyrinthus)
  • Perseo y la Gorgona. Pàgina de Mª Henar Velasco, de la univ. de Salamanca. Iconografia i textos
  • Perseu (explicació del mite i interpretació a la pàgina de Ramon Torné)

Vídeos i activitats

També són molt completes aquestes presentacions:

Presentació de Lluís Inclán, sobre Perseu

Vídeo: un anunci sorprenent inspirat en la Medusa i altres éssers mítics

ÚItima revisió: 30-03-2020

 

Arxivat a Mitologia. Etiquetes: , , . 1 Comment »