Sintaxi oracional

Com a complement de la sintaxi oracional que estem estudiant o repassant aquests dies, us poden ser útils els següents materials:

Esquema general sintaxi oracional:

Oració simple

Oració composta

Comparem amb una classificació de l’oració composta en castellà  (Lourdes Domenech y Ana Romeo )

  • Coordinades
  • Subordinades
  • Sustantives / completives
  • Adjectives / de relatiu
  • Adverbials / circumstancials

Activitats:

Participi: morfologia i sintaxi

Dossier que fem servir a classe:

És fonamental en grec conèixer la morfologia del participi i saber-lo traduir. A més del que fem a classe poden ser útils els següents enllaços sobre gramàtica del participi. Però compte: no sempre es fa servir una mateixa classificació, i poden haver-hi petites diferències. Importa ser coherent i aplicar un únic sistema a tots els participis.

Personalment la classificació que més em convenç -per a explicar  en aquest nivell- és la següent:

Un participi és un adjectiu verbal; per tant té dos valors principals:

 • Valor  nominal:
  • participi atributiu (amb article)
 • Valors verbals:
  • participi apositiu (concertat amb algun sintagma  de l’oració)
  • participi absolut: genitiu  (i també -en expressions fetes- acusatiu) absolut
  • Participi predicatiu (podríem dir que és un ús del participi apositiu amb determinats verbs de difícil traducció “estàndar”)
 • Sintaxis de los modos: participio. (a  Griegoweb de Álvaro Ortolá)
 • El participi (Morfologia dels verbs temàtics: present -actiu i mitjà-passiu-, futur i aorist -actiu i mitjà). “Gramàtica grega” a LabyrinthusSebastià Giralt

Aquesta entrada forma part de: