Sintaxi oracional

Com a complement de la sintaxi oracional que estem estudiant o repassant aquests dies, us poden ser útils els següents materials:

Esquema general sintaxi oracional:

Oració simple

Oració composta

Comparem amb una classificació de l’oració composta en castellà  (Lourdes Domenech y Ana Romeo )

    • Coordinades
    • Subordinades
    • Sustantives / completives
    • Adjectives / de relatiu
    • Adverbials / circumstancials

Activitats: