Text Apol·lodor -Els ciclops ajuden Zeus-

Seguint amb els textos penjats a Slideshare,  de Clara Álvarez, afegeixo aquesta presentació amb el text original i una traducció literal.

Text: “Els ciclops ajuden  Zeus”, Apol·lodor, Biblioteca, I, 2, 1 (Perseus)

[6] καὶ Κύκλωπες τότε Διὶ μὲν διδόασι βροντὴν καὶ ἀστραπὴν καὶ κεραυνόν, Πλούτωνι δὲ κυνέην, Ποσειδῶνι δὲ τρίαιναν: οἱ δὲ τούτοις ὁπλισθέντες κρατοῦσι Τιτάνων, καὶ καθείρξαντες αὐτοὺς ἐν τῷ Ταρτάρῳ τοὺς ἑκατόγχειρας κατέστησαν φύλακας. αὐτοὶ δὲ διακληροῦνται περὶ τῆς ἀρχῆς, καὶ λαγχάνει Ζεὺς μὲν τὴν ἐν οὐρανῷ δυναστείαν, Ποσειδῶν δὲ τὴν ἐν θαλάσσῃ, Πλούτων δὲ τὴν ἐν Ἅιδου.

Presentació a slideshare:

Traducción literal en castellano: Y los cíclopes entonces dan, por una parte, a Zeus el trueno y el rayo, por otra, a Plutón el yelmo de la invisibilidad, y por otra, a Poseidón el tridente: ellos, armados con esto / estas cosas (armas), vencen a los titanes, y encerrándolos en el Tártaro, colocaron a los hecatónquiros como guardianes. Aquéllos hacen un sorteo sobre el poder, y Zeus obtiene el dominio en el cielo, Poseidón el (dominio) en el mar, y Plutón el (dominio) en el Hades

Traducció en anglès: (Perseus): “And the Cyclopes then gave Zeus thunder and lightning and a thunderbolt, and on Pluto they bestowed a helmet and on Poseidon a trident. Armed with these weapons the gods overcame the Titans, shut them up in Tartarus, and appointed the Hundred-handers their guards; but they themselves cast lots for the sovereignty, and to Zeus was allotted the dominion of the sky, to Poseidon the dominion of the sea, and to Pluto the dominion in Hades.”

Textos anteriors:

Aquesta entrada forma part de:

   Textos grecs: anàlisi morfològic i sintàctic. Apol·lodor, Biblioteca I, 1, 6-7

   Al blog “Cianeas” de Clara Álvarez  trobem una sèrie de presentacions que poden ser interessants per repassar i comprovar la morfologia i sintaxi de diversos textos grecs. A Chiron Slideshare les tenim agrupades, però de moment penjaré aquí un exemple.

   Potser la millor manera perquè l’alumne -penso especialment en els de 2n de batx.- pugui fer un repàs autònom és que tingui davant:

   • text original (que a vegades ha estat simplificat o reduït a la presentació)
   • anàlisi morfològic i sintàctic de la presentació
   • traducció per anar confirmant el text (intentaré donar una traducció molt literal i una traducció per a comparar)

   Text “El naixement de Zeus”, Apol·lodor, Biblioteca 1,1,6-7 (Perseus)

   [6] ὀργισθεῖσα δὲ ἐπὶ τούτοις Ῥέα παραγίνεται μὲν εἰς Κρήτην, ὁπηνίκα τὸν Δία ἐγκυμονοῦσα ἐτύγχανε, γεννᾷ δὲ ἐν ἄντρῳ τῆς Δίκτης Δία. καὶ τοῦτον μὲν δίδωσι τρέφεσθαι Κούρησί τε καὶ ταῖς Μελισσέως παισὶ νύμφαις, Ἀδραστείᾳ τε καὶ Ἴδῃ.

   [7] αὗται μὲν οὖν τὸν παῖδα ἔτρεφον τῷ τῆς Ἀμαλθείας γάλακτι, οἱ δὲ Κούρητες ἔνοπλοι ἐν τῷ ἄντρῳ τὸ βρέφος φυλάσσοντες τοῖς δόρασι τὰς ἀσπίδας συνέκρουον, ἵνα μὴ τῆς τοῦ παιδὸς φωνῆς Κρόνος ἀκούσῃ. Ῥέα δὲ λίθον σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνῳ καταπιεῖν ὡς τὸν γεγεννημένον παῖδα.

   Traducción literal en castellano: [6] Irritada ὀργισθεῖσα por esto (estas cosas) ἐπὶ τούτοις, Rea se retira παραγίνεται a Creta, cuando se hallaba ἐτύγχανε embarazada ἐγκυμονοῦσα de Zeus, y engendra γεννᾷ en la cueva de Dicte a Zeus. Y lo entrega δίδωσι para criar(lo) τρέφεσθαι a los Curetes y a las ninfas hijas de Meliseo, Adrastea e Ida. [7] Así pues,  éstas αὗται alimentaban ἔτρεφον el niño con la leche de Amaltea, y los Curetes, armados, vigilando φυλάσσοντες en la cueva el recién nacido τὸ βρέφος golpeaban συνέκρουον los escudos con las lanzas, para que ἵνα Cronos no μὴ oyese ἀκούσῃ la voz del niño. Rea, envolviendo en pañales σπαργανώσασα una piedra (la) dio δέδωκε a Cronos para devorar(la) καταπιεῖν, como (si fuese) el niño engendrado γεγεννημένον.

   Traducció (en anglès, de Perseus)[6] Enraged at this, Rhea repaired to Crete, when she was big with Zeus, and brought him forth in a cave of Dicte.1 She gave him to the Curetes and to the nymphs Adrastia and Ida, daughters of Melisseus, to nurse. [7] So these nymphs fed the child on the milk of Amalthea;1 and the Curetes in arms guarded the babe in the cave, clashing their spears on their shields in order that Cronus might not hear the child’s voice.2 But Rhea wrapped a stone in swaddling clothes and gave it to Cronus to swallow, as if it were the newborn child.3

   Aquesta entrada forma part de: