Text Apol·lodor: Aquil·les permet Pàtrocle lluitar.

Text penjat a slideshare, de Clara Álvarez;  afegeixo el text original i traducció literal:

Text: “Aquil·les permet Pàtrocle lluitar amb les seves armes”, Apol·lodor, Epítome, IV, 6 (Perseus)

[6] ὡς δὲ εἶδεν Ἀχιλλεὺς τὴν Πρωτεσιλάου ναῦν καιομένην, ἐκπέμπει  Πάτροκλον καθοπλίσας τοῖς ἰδίοις ὅπλοις μετὰ τῶν Μυρμιδόνων, δοὺς αὐτῷ τοὺς ἵππους. ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ Τρῶες καὶ νομίσαντες Ἀχιλλέα εἶναι εἰς φυγὴν τρέπονται. καταδιώξας δὲ αὐτοὺς εἰς τὸ τεῖχος πολλοὺς ἀναιρεῖ, ἐν οἷς καὶ Σαρπηδόνα τὸν Διός, καὶ ὑφ᾽ Ἕκτορος ἀναιρεῖται, τρωθεὶς πρότερον ὑπὸ Εὐφόρβου.

Traducción literal en castellano: Cuando vio εἶδεν Aquiles la nave de Protesilao ardiendo καιομένην,  equipando / armando καθοπλίσας a Patroclo con sus propias armas (con las del propio Aquiles) (lo) envía ἐκπέμπει   junto con los mirmidones, dándole δοὺς los caballos a aquél. Viéndolo / Al verlo / Cuando lo vieron ἰδόντες los troyanos y pensando / al pensar / como pensaron νομίσαντες que era Aquiles Ἀχιλλέα εἶναι, dan la vuelta τρέπονται para la huída. Persiguiéndolos καταδιώξας hasta la muralla, mata ἀναιρεῖ a muchos, entre los cuales ἐν οἷς (mata) también καὶ a Sarpedón, el (ἀναιρεῖται por Héctor, siendo herido τρωθεὶς primero por Euforbo.

Traducció en anglès (Perseus): But when Achilles saw the ship of Protesilaus burning, he sent out Patroclus with the Myrmidons, after arming him with his own arms and giving him the horses. Seeing him the Trojans thought that he was Achilles and turned to flee. And having chased them within the wall, he killed many, amongst them Sarpedon, son of Zeus, and was himself killed by Hector, after being first wounded by Euphorbus.1

Textos anteriors:

Aquesta entrada forma part de:

Text Apol·lodor: la poma de la Discòrdia

Text penjat a slideshare, de Clara Álvarez;  afegeixo el text original i traducció literal:

Text: “La poma de la Discòrdia”, Apol·lodor, Epítome, III, 2 (Perseus)

[2] διὰ δὴ τούτων μίαν αἰτίαν μῆλον περὶ κάλλους Ἔρις ἐμβάλλει Ἥρᾳ καὶ Ἀθηνᾷ καὶ Ἀφροδίτῃ, καὶ κελεύει Ζεὺς Ἑρμῆν εἰς Ἴδην πρὸς Ἀλέξανδρον ἄγειν, ἵνα ὑπ᾽ ἐκείνου διακριθῶσι. αἱ δὲ ἐπαγγέλλονται δῶρα δώσειν Ἀλεξάνδρῳ, Ἥρα μὲν πασῶν προκριθεῖσα βασιλείαν πάντων, Ἀθηνᾶ δὲ πολέμου νίκην, Ἀφροδίτη δὲ γάμον Ἑλένης. δὲ Ἀφροδίτην προκρίνει καὶ πηξαμένου Φερέκλου ναῦς εἰς Σπάρτην ἐκπλέει.

Traducción literal en castellano: Por una causa de éstas,  (entre varias mencionadas anteriormente) Eris lanza ἐμβάλλει una manzana sobre la belleza entre Hera, Atenea y Afrodita, y Zeus ordena κελεύει a Hermes llevar(las) ἄγειν al monte Ida ante Alejandro, para que ἵνα fuesen juzgadas διακριθῶσι por éste. Ellas αἱ prometen dar después δώσειν regalos a Alejandro: Hera , (si fuese) preferida προκριθεῖσα a todas (las otras dos diosas) πασῶν, (promete darle)  el reino sobre todos los hombres πάντων , Atenea (promete darle) la victoria de la guerra,  y Afrodita el matrimonio / la unión de Helena. Él prefiere a Afrodita, y fabricando Fereclo πηξαμένου Φερέκλου naves ναῦς,  zarpa ἐκπλέει hacia Esparta.

Traducció en anglès (Perseus): [2] For one of these reasons Strife threw an apple as a prize of beauty to be contended for by Hera, Athena, and Aphrodite; and Zeus commanded Hermes to lead them to Alexander on Ida in order to be judged by him. And they promised to give Alexander gifts. Hera said that if she were preferred to all women, she would give him the kingdom over all men; and Athena promised victory in war, and Aphrodite the hand of Helen. And he decided in favour of Aphrodite1; and sailed away to Sparta with ships built by Phereclus.2

Textos anteriors:

Aquesta entrada forma part de:

Reus-Tarragona-Troia

Ja no és Reus-París-Londres. Un acudit de Napi, al Diari de Tarragona.

Actualització “Eneida: de Troia al Laci”

A l’entrada  “Guerra de Troia. L’Eneida” trobareu una actualització del tema, amb una nova presentació en pdf de suport, i iconografia relativa als 12 cants de l’Eneida.

Guerra de Troia: l’Eneida de Virgili

Continguts del tema:

 • Eneas fuig de Troia
 • El viatge fins a Cartago
 • Dido i Eneas
 • La baixada als Inferns
 • L’arribada d’Eneas al Laci
 • Virgili i l’Eneida
 • La fundació de Roma

Trobaràs la teoria en aquest dossier

Ampliació del tema en altres webs:

Altres recursos didàctis o d’ampliació

 • Los viajes de Eneas (Google Maps), amb les etapes explicades (Domingo Vallejo).
 • Aeneid: indrets de l’Eneida amb explicacions, fotos i reconstruccions 3D amb Google Earth.
 • Presentacions en powerpoint dels  llibres I-VI La Eneida (Cada cant té uns 5-6 Mb): Cant ICant IICant IIICant IVCant VCant VI (cada presentació conté una combinació de l’argument del llibre, fragments de l’obra en llatí i traduïts, iconografia i música)
 • La Eneida de Virgilio en flash. (no funciona l’enllaç) “Una versión muy personal, realizada por el profesor Ramón Navarro, que intenta respetar al máximo el argumento y la arquitectura de la obra.”

Més recursos sobre l’Eneida

Arxivat a Mitologia. Etiquetes: , , . 2 Comments »

Guerra de Troia: els orígens mítics i històrics. La Ilíada

Continguts:

 1. Troia, entre la història i la llegenda: rerafons històric del mite
 2. Orígens mítics de la guerra: Tetis i Peleu, naiment de Paris, Leda i el cigne, judici de Paris
 3. El rapte d’Hèl·lena i l’inici de la guerra
 4. Aquil·les, un model d’heroi
 5. Els protagonistes  de la guerra
 6. Deu anys de guerra. La Ilíada d’Homer
 7. La caiguda de Troia

Trobaràs la teoria en aquest dossier:

 • Tema6-guerra de Troia_Ilíada
 • Presentacions en pdf amb iconografia i imatges de suport:
  • Orígens històrics i mítics de la guerra de Troia (fins el començament de la Ilíada)
  • Guerra de Troia-Iliada (resum de la Ilíada amb iconografia)
  • Destrucció de Troia (del final de la Ilíada fins la victòria grega)

Ampliació del tema en altres webs:

Altres recursos didàctis i activitats

Més recursos sobre la Guerra de Troia i la Ilíada

Amb el final clàssic:

I amb un final original

Guerra de Troia

Vídeo amb escenes de la vida d’Aquil·les

Vídeo publicitari inspirat en el cavall de Troia

Vídeo musical de Tierra Santa: “el caballo de Troya” (3’42”)

Arxivat a Mitologia. Etiquetes: , . Leave a Comment »

Èpica grega

Homero – Antología de textos

Continguts a tractar en aquest tema:

 1. La poesia èpica. Orígens
 2. Homer (poeta i mestre -obres atribuïdes-va existir?-època-procedència-poeta cec?-autoria dels poemes-oralitat i escriptura-data de composició dels poemes-qüestió homèrica-època de l’acció dels poemes-estudis homèrics)
 3. Principals característiques de la llengua homèrica (llengua artificial-hexàmetre-dicció formular-repeticions-símils-diferències amb el grec clàssic)
 4. La Ilíada (datació-autoria-contingut-temes-realitat històrica-elements micènics)
 5. L’Odissea (característiques-argument-estructura-Ilíada i Odissea, obres d’un sol autor?
 6. Context mític de la guerra de Troia

Trobaràs la teoria bàsica en aquest dossier:

2.- Altres webs i recursos (bàsics) de classe per l’èpica grega:

3.- Èpica grega. Ampliació

 1. La Ilíada y La Odisea, traducidas por Luis Segalá y Estalella
 2. Wikipedia (ho tenim tot): HomeroIlíada Odisea historicidad de la IlíadaTroya
 3. La épica: época micénica – introducción – Homero y la cuestión homérica  -tradición oral – Ilíada – Odisea – Antología de textos (tema elaborado por J.M. Alegre)
 4. Resums (extensos) dels poemes homèrics: Resum Ilíada –  Resum Odissea a la Viquipèdia (català)
 5. Més sobre la Ilíada,  l’Odissea i l’Eneida
 6. The Chicago Homer: textos èpics en grec amb traducció i anàlisi (un exemple)
 7. De Troia a Ítaca: traduccions, ressons i influències d’Homer i la matèria troiana en les arts i la cultura.

5.- Altres recursos o temes  relacionats amb l’èpica grega de Grècia:

 1. Guía de lectura de la Odisea, de Fernando Lillo Redonet
 2. Homer a Gutemberg.org: textos originals i traduccions i adaptacions
 3. Com sonava Homer? entrada d’aquest blog amb intents de reconstrucció del recitat de versos homèrics
 4. Homer’s Odyssey: presentacions (en anglès) sobre l’Odissea, amb teoria, activitats, jocs….

Última revisión: 05-junio-2021